lördag, oktober 31, 2009

Allhelgonadagens musikgudstjänst

”De som sår med tårar, skall skörda med jubel.”

Alla Helgons dag är en kontrasternas dag. För det som ser ut att vara på ett visst sätt, kan visa sig vara på ett annat sätt. Det lilla och oansenliga visar sig vara stort, och det präktiga och storslagna kan visa sig var ringa och obetydligt.

I Guds värld är ofta saker och ting annorlunda än i den värld som styr våra värderingar om rätt och fel, om vackert och fult, om högt och lågt.

På Alla Helgons dag påminns vi också om att det jordiska livet som vi har inte är allt, utan att livet är så oändligt mycket mer, bortom detta jordiska och timliga. Här finns också en kontrast mellan det inomvärldsliga och det eviga. Om vi stavar livet här på jorden med litet ”l”, så stavas Livet som Gud har gett oss med stort ”L”.

Helgon – titeln eller beteckningen verkar förpliktande. Helgon är ju besläktat med helig, och då tänker vi kanske på ett särskilt sätt att leva, som inte alla klarar av nå upp till.

Nu tänker jag kanske inte i första hand på filmserien Helgonet med Simon Templar och Roger Moore, där huvudpersonens handlingar kanske ibland rör sig en bit utanför det som vi tycker vara ett helgonlikt liv.

Helgon kan vara de kvinnor och män som gått före oss och som med sina liv vittnat om Kristus.

Ofta tycks det vara så att dessa män och kvinnor mött motstånd av olika slag under sitt liv. Men det är genom att besegra motståndet som man när framgången. Den storslagna utsikten från bergets topp ser man inte om man inte bestigit berget, kanske genom en ansträngande vandring.

Och det är genom att vada uppströms som man kommer till källorna.

Framgången, utsikten, källorna kan en människa själv uppleva inom sig. Kanske försöker man också förmedla denna vision till omvärlden, men det är inte säkert att omgivningen ser det eller tar emot det.

Liksom många konstnärer inte blivit erkända förrän efter sin död, har också många av dessa människor som vi kan kalla för helgon fått sin verkliga storhet tydliggjord först efter sin död.

Vi ser nog ofta helgonen som människor som inte längre lever bland oss här på jorden, men egentligen behöver det inte vara så. För alla helgon är inte döda, liksom inte alla döda är helgon.

De som sår med tårar skall skörda med jubel. Ord från Psaltaren som vår biskop Sven Thidevall gjort till sitt valspråk.

Jublet, erkännandet, eller som vår Herre säger i sin Bergspredikan: trösten, arvet, rättfärdigheten, tillfredsställelsen – från vem kommer den? Behöver det vara från tidigare kritiker som byter uppfattning, från tidigare meningsmotståndare som blir meningsfränder, eller från fiender som blir vänner?

Är det inte viktigaste erkännandet det som kommer från Herren själv? Hans belöning till oss, oavsett om den kommer tidigt eller sent, eller först hemma hos honom själv, är den allra mest betydelsefulla. Jag tror att många människor, som vi kallar för helgon, har insett detta och utan tanke på jordisk och timlig kompensation eller erkännande för sitt arbete, gör de det som de anser vara rätt och riktigt.

Jag vet inte om vi – du och jag – har ambitionen att kallas helgon. Tanken kan kanske inbjuda till ett leende, men egentligen borde vårt liv ha en sådan inriktning att människor i oss – i dig och mig – kan se Kristus, och vi kan vara föredömen för andra människor. Och när den dagen kommer att vi inte längre finns här på jorden, att människor med tacksamhet minns också, och pekar på det konstruktiva som vi utfört här på jorden.

Fast i Guds ögon är vi helgon, trots vår bristfällighet och svaghet. Han ser oss som heliga, eftersom han gjort oss heliga genom sin son Jesus Kristus. I Guds ögon tillhör vi den stora vitklädda skaran som står inför honom – det gör vi redan här och nu i livet som vi kan stava med litet ”l” – och det kommer vi att göra då vi lever i Livet med stort ”L.

I den stora världsvida gemenskapen av människor som är Guds älskade barn – hans helgon – får också vi vara. Kanske präglas vår vandring här i tiden såsom av en sådd under tårar, men Gud själv säger att det skall komma en skördetid av jubel.


----


Gudstjänstens ordning:


kör: I CAN REST MARIA LÖFBERG

inledningsord

psalm 172 – De ska gå till den heliga staden

bön

kör: ANSIKTE MOT ANSIKTE G RIEDEL

psaltarpsalm (se psalmboken sidan 1602)

kollektbön

gammaltestamentlig text

kör: INNAN VERKLIGHETEN VAKNAT. T BOSTRÖM

episteltext

psalm 630 – Uppå tröskeln till sitt hus

*evangelietext

kör: AGNUS DEI – O GUDS LAMM A WEBBE

predikan

*trosbekännelsen

Kör: KÄRLEKENS TID EGGEHORN/ANDERSSON

meddelanden

psalm 324 verserna 1-3 samt 9
kollektupptagning

kollekten bärs fram
präst: Herre, av ditt ger vi åt Dig.
Förs: Tag emot oss och våra gåvor
För Jesu Kristi skull.
SOLOSÅNG: KOM NÄRA MIG L JAKOBSSON

Överlåtelsebön:
Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.

Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

kyrkans förbön

KÖR: SÅ GÅR MIN KORTA DAG J LEIJON

Herrens bön

psalm 641 verserna 1, 5, 7 och 9

välsignelsen

KÖR: I HIMMELEN HÅKAN SUND


Medverkande: Prismakören
( idag med medlemmarna Eva Nilsson
Mia Barck, Louise Einvall, och Anna Tillmar)
Körledare, orgel och piano: Anita Boström
Liturg och predikant: Annika Stacke.Ur min citatsamling (15)

”Livet är en sexuellt överförd åkomma och dess dödlighet är 100 procent.”
(R D Laing)

söndag, oktober 25, 2009

Ur min citatsamling (14)

"Vi är dömda och befriade till gemenskap med varandra."
(Prästkandidaten Ulrika Zwaard med anledning av temat "Att leva tillsammans")

lördag, oktober 24, 2009

Moder Jord, Mr FNatt och Living Stones


På FN-dagen 24 oktober framför barnkörerna i vår kyrka musikalen Moder Jord, Mr FNatt och Living Stones.

Klicka här för att titta på musikalen.

Tänk vad FN betytt för freden på vår jord, för mänskliga rättigheter, och för barns och kvinnors situationer!

lördag, oktober 17, 2009

3:a på riksdagslista

Folkpartiet Liberalerna i Kronobergs län har placerat mig som 3:a på listan till riksdagsvalet. En hedrande position, som jag skall försöka motsvara med mitt engagemang.

Före mig på listan står Gunnar Nordmark och Margareta Artéus Thor.

Innevarande mandatperiod har inte vår valkrets (Kronobergs län) någon riksdagsledamot, men nu får vi ge järnet för att åter bli respresenterade.

Med en intensiv valrörelse under sommaren 2010 inser jag samtidigt att mina planer på att vikariera några semesterveckor som präst i Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) måste skjutas på framtiden!

onsdag, oktober 14, 2009

Ur min citatsamling (13)

"Om människors behov hade styrt Jesus, så skulle han ha arbetat ihjäl sig, istället för att dö på korset."
(okänt ursprung)

Det är mycket med det jordiska

Krönika i Smålandsposten (publicerad torsdagen 15 oktober 2009)

Att vara kyrkoherde i ett landsortspastorat är en mångfacetterad syssla. Mycket handlar om det ”jordiska”. Som i förra veckan då jag fick vara med om att fatta beslut att stänga en mögelangripen kyrka.

Fastighetsärenden av skilda slag upptar en stor del av min tid. Och minst hälften av alla papper som belamrar mitt skrivbord behandlar fastighetsfrågor: energibesparingsåtgärder, högtalarutrustning, skyddsräcken så att inte folk trillar ned 1½ meter från kyrkogårdsmuren eller får ett sjok snö från kyrktaket över sig. Det kan handla om vattenskador eller handikappsanpassningar som hiss och rullstolsramp med mera, med mera. Visserligen är det många förtroendevalda och andra i personalen som också behandlar allt sådant här, men förr eller senare passerar de ändå mitt skrivbord.

Fast egentligen tycker jag om sådana ärenden. Det är bara det att de tar mycket tid från sådant som är mitt primära arbetsområde som präst: att hjälpa människor bejaka Livet, genom gudstjänst, själavård, diakoni, undervisning och mission.

Men tänk om man skulle verka i ett immateriellt sammanhang? Det vill säga, utan att bekymra sig om något av detta ”jordiska”, och enbart kunna koncentrera sig på det ”andliga”? Hemskt! I psalmen sjunger vi:
”och lär mig att minnas att denna jord,
och icke blott himlen, är din” (SvPs 183:3)

Skapelseberättelsen har mycket visdom att ge. Den skall inte läsas som en historisk faktabok, utan som en bildlig portalberättelse inom vilket allt det följande i Bibeln finner sin plats. Där möter vi Skaparens glädje över sitt verk. Där möter vi också Adam. Adam är inte i första hand är ett egennamn, utan det hebreiska ordet för ”den som kommer från Adama” (Adama = jorden). Tillsammans med Eva (Chawa = livgiverskan) får han och de första människorna hitta sin plats i det materiella sammanhang de är satta i.

Gamla testamentet har en härlig pragmatisk syn på det andliga och det materiella som sammanvävda med varandra. Här finner vi den gudfruktiga människan med båda fötterna på jorden, men också med sitt sinne vänt mot det transcendenta väsen, som vi kallar Gud.

Vi har precis firat Tacksägelsedagen, dagen då vi särskilt säger tack till Gud för att det vackra, goda och nyttiga som har vuxit på åkrarna, i skogarna och i trädgårdarna. I min egen församling firade vi familjegudstjänst med skördeauktion. Till denna fick jag själv med glädje och stolthet bidra med det vuxit i min prästgårds trädgård, nämligen söta vindruvor.

Det är mycket med det jordiska!

onsdag, oktober 07, 2009

Brev till Växjö stifts FiSK(ar/e)

Kära FiSK(ar/e) Växjö stift!


Först, ett stort tack till var och en för ditt arbete i kyrkovalrörelsen! Det har också gett utslag på många håll.

Så här ser läget ut just nu, då många enheter fortfarande inte är färdigräknade

Församlingar och Kyrkliga samfälligheter
Församlingar och samfälligheter där vi ställt upp och belönats med framgång är:

Växjö domkyrkoförsamling: 1 mandat (prel)
Skogslyckans församling: 1 mandat (prel)
Växjö kyrkliga samfällighet: 2 mandat (Charlotte Branting och Els-Marie Oscarsson, med Sven Astevall och Göran Bergström som ersättare)
Ljungby församling (G-län): 2 mandat (prel)
Ljungby kyrkliga samfällighet: 3 mandat (Gudrun Sjödin, personinkryssad, Susann Diesner och Rolf Andersson, med Inge Nyberg som ersättare)
Oskarshamns församling: 4 mandat (prel)
Vissefjärda församling: 1 mandat (prel)
Ålems församling: 1 mandat (prel)

Tyvärr nådde vi inte fram till något mandat i: Markaryds församling, Söraby, Tolg och Tjureda församling, Söraby kyrkliga samfällighet, Emmaboda kyrkliga samfällighet, Fågelfors församling och Högsby kyrkliga samfällighet. Ändå en eloge till er som modigt ställt upp!


Stiftsfullmäktige
En rysare! Enligt de preliminära siffrorna från stiftet hade vi gått fram med c:a 300 röster och ökat från 2 till 3 mandat. Vi jublade, och kände att väljarna hade belönat vårt trägna valrörelsearbete.

Men – då de slutgiltiga siffrorna kom hade 167 röster tagits ifrån oss! En förväxling lär ha skett under valnattens inrapportering mellan FRIMODIG KYRKA och Folkpartister i Svenska kyrkan, där stora och små bokstäver spelat roll i vilken ordning valresultatet skulle rapporteras. Felet upptäcktes redan på valnatten, men någon information kom inte oss till handa förrän då det slutgiltiga valresultatet publicerades, en handläggning och förklaring som vi inte är helt nöjda med.

Vi ökade dock från 2 207 röster till 2 335, och behåller två mandat. De som kommer in i stiftsfullmäktige, och som vi gratulerar, är Magnus Hedin (personkryssad) och Nils-Erik Davelid, med Göran Hållstedt och Birgitta Sidenvall som ersättare. Personvalet liksom i vilken valkrets mandatet erövras är av avgörande betydelse. Många kryss är i sig ingen garanti för att få mandat eller ens ersättarplats, vilket bl a jag själv fått erfara.

För den som vill fördjupa sig i statistiken för stiftsfullmäktigevalet, se FiSK-webben. Där hittar man också i Excelfilen de andra nomineringsgruppernas resultat och personkryss.

Kyrkomötet
I skrivande stund är inte valresultatet till Kyrkomötet färdigräknat. De preliminära siffrorna säger dock att vi tappat två mandat, från 15 till 13. I vårt stift har dock en ökning med c:a 100 röster preliminärt noterats, och vi behåller vårt enda mandat.

Ja, detta var en information om valresultatet så här långt. När fler enheter blivit räknade får vi återkomma.


Återigen, med många tack för ett fint valarbete, och med vänliga hälsningar!

Annika Stacke

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.