lördag, april 02, 2011

Personalens spelplan i Svenska kyrkan


Var går gränsen mellan förtroendevaldas inflytande och personalens kompetensområde i Svenska kyrkan på lokal nivå? För ofta är det just här som det uppstår konflikt. Onödigtvis, hävdar jag, för det går att hitta bra sätt att arbeta tillsammans utan att någondera part trampar den andra på tårna.


Ett sätt är att definiera personalens spelplan. Vi bygger nu fyra väggar som vi ger olika namn:
a) Kyrkoordning, Psalmbok, Kyrkohandbok, etc
b) Arbetsmarknadslagar, avtal, etc
c) Församlingsinstruktion, verksamhetsplan, policies, etc
d) Budget


Inom dessa fyra väggar har personalen under kyrkoherde och ev andra verksamhetschefer att verka. Utanför dessa väggar har man inte rätt att gå.


Låt oss kommentera de fyra väggarna. De två första väggarna utgörs av regelverk som bestämts på högsta ort. Kyrkoordningen, Psalmboken, Kyrkohandboken etc är dokument fastställda av Kyrkomötet. Och arbetsmarknadslagarna är beslutade av riksdag, regering och ämbetsverk. Avtal är (oftast) slutna på central nivå. Kort sagt kan man inte påverka de här regelverken på lokal nivå. Tycker man inte om dem, får man helt sonika motionera om ändringar via Kyrkomötet, Riksdagen eller motsvarande.


De två andra väggarna, Församlingsinstruktion etc, samt Budget, är däremot fastställda av förtroendevalda i kyrkoråd, -nämnd eller fullmäktige. Över dessa har de lokalt förtroendevalda makt och inflytande över.


För personalens del handlar det om att verkställa det som dessa fyra olika dokumenttyper fullt ut, men utan att gå över den gräns som väggarna utgör. I gudstjänsten har jag att följa de föreskrivna texterna enligt kyrkohandboken. Ett exempel på att gå utöver kyrkohandboken vore om jag uppmanade församlingen att tillbe solen eller att som offertoriepsalm sjunga en snapsvisa.


Och skulle jag lägga tid (och därmed också pengar) på sådana arbetsområden som ligger utanför Kyrkans ansvarsområde, går jag utöver den gräns som verksamhetsmål och budget utgör. Likaså om jag flagrant skulle spränga de uppsatta budgetramarna för mitt verksamhetsområde.


Som kyrkoherde och/eller verksamhetschef är det på mitt ansvar att uppfylla de fastställda målen i de fyra dokumenttyperna, och fylla ut spelplanen helt och hållet. Hur jag gör det, och i vilken ordning, bestämmer jag själv i allt väsentligt. Här ska de förtroendevalda hålla fingrarna borta. Efter det att de har fattat besluten, överlåts verkställigheten till kyrkoherden och hans/hennes medarbetare.


Att från ömse håll, förtroendevalda och tjänstemän/personal, respektera dessa ramar kan bidra till ett gott och tillitsfullt samarbete i vår Svenska kyrka.

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.